Zákon o držaní psov

Zákon o držaní psov

(platný od 16.Mája 2002)

Zákon č. 282 / 2002 Z.z.


zo 16. mája 2002 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

    1.) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov
2.) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)
3.) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.1)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie :
  a) zvláštnym psom pes
1.     používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)
2.     používaný horskou službou .
3.     používaný pri záchranných , lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)
4.     poľovný ,
5.     ovčiarsky ,
6.     vodiaci ,
7.     počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku .
  b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,  aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v  nutnej obrane alebo krajnej núdzi ,5)
  c) voľným pohybom psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou , ktorá ho vedie .

§3

Evidencia psov

    1.) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“) . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v  lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2.) Evidenciu vedie obec.
3.) Do evidencie sa zapisuje najmä a) evidenčné číslo psa
      b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má ,
      c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa .
      d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov , v ktorom sa pes na území obce zdržiava , ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa .
      e) skutočnosť , že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi ,5)
       f)  úhyn psa
      g) strata psa
4.) každú zmenu skutočností a údajov , ktoré sa zapisujú do evidencie , je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci , kde je alebo má byť pes evidovaný .
5.) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa  ( ďalej len „známka“ ) . Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa , názov obce, kde je evidovaný, a údaj o tom, či pes je nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6.) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný . Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu , ktorá nesmie byť vyššia ako 100 Sk, vydať náhradnú známku ; sumu ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením .

§4

Vodenie psa

   1.) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky   a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,  ktorá  je  plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes  nasadený náhubok.
3.) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva  dohľad.
4.) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť  svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého  pobytu  osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi ,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5.) Podrobnosti o vedení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§5

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

  1.) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
2.) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

  1.) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne  odstrániť.
2.) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí  byť viditeľne označený účel ich použitia.
3.) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným  nariadením .

§7

Priestupky

  1.) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,  ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
d) neoznámi odcudzenie, zničenie  alebo stratu známky.
2.) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu  so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
3.) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk
4.) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5.) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6.) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
7.) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8.) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§8

Prechodné ustanovenia

    1.) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohoto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
2.) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohoto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003.

§9

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákon č. 401/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ( zákon o súkromných bezpečnostných službách).

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

5)§13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok).